måndag 31 januari 2011

Kyrkans högste befattningshavare har talat

LÄSARBIDRAG Torsdagen den 27 januari skrev ärkebiskopen Anders Wejryd på Brännpunkt i SvD. Rubriken på artikeln var "Så skapar vi oss våra fiendebilder". Artikelns publicering sammanföll med den instiftade Förintelsedagen, det vill säga den dag då minnet av naziregimens folkmord på judar, romer med flera lyfts fram. Det framgår inte utan vidare vad det egentliga syftet är med ärkebiskopens artikel.

Artikelns rubrik talar ju om "fiendebilder" och man drabbas vid en noggrann genomläsning av att den höge prelatens egentliga syfte är att måla upp just en bild, en dunkel och försåtlig bild som säger att Sverigedemokraternas hållning i invandrings- och integrationspolitiska frågor är att jämföra med nazisternas demonisering av judarna på sin tid! Detta är ju en oerhörd anklagelse och försök till en helt orimlig skuldbeläggning!

Artikeln – som i alla avseenden är politiskt korrekt – är ett under av självklarheter, dunkelhet, motsägelser och kvasipsykologi och saknar helt en röd tråd. Antingen är biskopen ingen person som tänker och skriver klart och redigt eller också är allt "bludder" endast ett sätt att försöka skapa någon slags anständighetens skimmer över den oerhörda anklagelse som biskopen kastar ur sig.

Artikeln borde ju glömmas bort om det inte vore så att den skrivits av den främste företrädaren för den svenska kyrkan. En 1000 år gammal institution som fallit under Roms och den svenska statens domvärjo och som nu formellt – om än inte de facto – är fristående.

Att Wejryd skriver om minnesdagen för nazismens offer är väl helt okontroversiellt men det elakartade är att artikeln egentligen handlar om något helt annat som påpekats ovan.

Istället för att endast påminna SvD:s läsare om Försoningsdagen – och dess bakgrund – kanske det hade varit mer klädsamt om biskopen hade nämnt en före detta kollegas agerande under nazitiden, nämligen den ytterst tyskvänlige och helt iskalle byråkraten, biskop Erling Eidem. Det är ju alltid bra att först sopa rent framför egen dörr. Och som det står i Bibeln, man ser gärna grandet i andras ögon men inte bjälken i sitt eget. Nu skall naturligtvis inte Wejryd belastas med sina föregångares skuld men han har i sin position ett ansvar för att visa öppenhet angående den svenska kyrkans och dess företrädares historia. När ärkebiskopen talar offentligt så talar han för institutionen och inte för sig själv. Ungefär som att vår nuvarande kung och drottning kan avkrävas öppenhet om sina familjers historia då de företräder den högsta formella befattningen, statschefskapet.

Ärkebiskop Eidem träffade personligen Hitler. Han kände väl till att Hitlerregimen tillsatte en nazistisk riksbiskop för den tyska protestantiska kyrkan. Han kände också till att samtliga tyska präster som inte var "arier" fått sparken. Han kände också till att regimen önskade byta ut det kristna korset mot nazisternas främsta symbol, hakkorset. Allt detta var ju något oerhört men den svenska kyrkan kallade det hela "den tyska kyrkostriden" vilket inte endast var en präktig eufemism utan dessutom medvetet förledde svenskarna att tro att det endast var fråga om någon liten debatt om teologiska begrepp och spetsfundigheter som den offentliga kristenhetens historia är så full av.

Pastor Forell i den svenska församlingen i Berlin var, till skillnad från biskop Eidem, en hederlig och varmhjärtad person som gjorde allt han kunde för att hjälpa förföljda personer i Berlin. Detta kristna tilltag föll vare sig regeringen (under ledning av socialdemokraten Per-Albin Hansson) eller biskop Eidem i smaken. Forell kallades hem och fick sig en uppsträckning allt medan Eidem meddelade att han nu varit tvungen att ställa sakerna tillrätta sedan Forell ställt till skada på grund av sitt bristande förstånd. Eidem lät även iskallt meddela att han inte ville blanda samman politik och religion. Men, kan man inte begära att en ärkebiskop åtminstone skulle ha kunnat skilja på det goda och det oerhört onda?

Den finns en hel del annan orenhet att sopa bort från den svenska kyrkans portar. Tänk om Wejryd hade passat på att på Förintelsedagen rannsaka kyrkans tidigare beteenden under nazismen. Just Eidemfallet hade ju varit så passande då denne onde biskop hade suttit på just den stol som Wejryd nu sitter på. Det hade väckt respekt och ärkebiskopen hade elegant kunnat jämföra pastor Forell med bibelns barmhärtige samarit medan Eidem närmast kunde jämföras med de trångsynta skriftlärda prästerna i Jerusalem. Nu valde Wejryd istället att ta ett politiskt skamgrepp på Sverigedemokraterna och ställa dem bredvid nazisterna för att partiet begärt en riksdagsdebatt om islamistiskt våld.

Biskopen skriver: "Det är också ett tecken i tiden att Sverigedemokraterna kallat till riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism. En debatt som de ville skulle handla enbart om Islam. Då skulle deras fiendebild flyttas rätt in i Riksdagen, i vårt samhälles hjärta".

Wejryd skriver vidare: "Idag är det islamisterna som finns längst uppe i medvetandet när det gäller att skapa fiendebilder". Underförstått är att då var det nazisterna mot judarna och nu är det Sverigedemokraterna mot muslimerna. Tämligen fult och ohederligt!

Wejryd borde veta hut och man kan fråga sig vilka av kyrkans krympande medlemsskara som bett biskopen om dessa utgjutelser?

Biskopen för också en ytterst motsägelsefull debatt om det "kollektiva" och det "privata". Man kan utläsa en vettig iakttagelse i hans resonemang, nämligen att det är lättare att hysa agg mot ett kollektiv än en enskild. Bödeln vill oftast inte se offret i ögonen, liksom jägaren känner sig mer komfortabel att skjuta ett villebråd till döds på 50 meters håll än att utdela ett nådaskott på en meters håll och där villebrådets ögon fortfarande är fuktiga.

Men så skriver Wejryd något nytt svårsmält att; "När religionen förvisas till det privatas sfär växer både okunskap och fördomar liksom religiös undervegetation". Det är svårt att även här klart se hur hans tankegång är. Nu skriker de politiskt korrekta megafonerna ut att religion är en privatsak och inte får sammanblandas med politiken. Det är tveksamt om kristendomsundervisning skall vara obligatorisk i skolan, skolavslutningarna får inte ske i kyrkan så som alltid skett osv. Har Wejryd stått på barrikaderna för att försvara kristendomsundervisningen eller lärarnas rätt att förlägga skolavslutningar till den svenska kyrkan? Jag vet inte, men jag tvivlar.

Biskopen menar vidare att "det är när samhället låter religioner diskuteras, studeras och beforskas som religionen växelspelar med livet och samhället". Här blandar Wejryd ihop sin roll som den kristna svenska kyrkans företrädare och rollen som en engagerad samhällsmedborgare som liksom de flesta försvarar yttrandefriheten, den fria forskningen med flera saker som är grundläggande för demokrati och ett öppet samhälle. Men våra universitet är fyllda med religionsforskare av olika slag och av debatten att döma så är majoriteten av dessa icke-troende och företrädare för en politisk vänster. Och det må så vara men ingen har bett Wejryd i sin egenskap av ärkebiskop i en kristen kyrka att slå ett slag för denna Gudlösa skaras synpunkter. Som det står i Bibeln; Ge den romerske kejsaren vad honom tillhör och Gud det som honom tillhör.

Tro och vetenskap är inte nära släktingar och kyrkans folk – nu menar jag de som tror på Gud – är inte intresserade av att präster och biskopar i första hand ser sig som några vänstersinnade lärare och föreläsare i historia, politik, ideologi och samhällskunskap. Man är med i kyrkan för att få själavård samt inspiration och stöd i sin tro.

Om det nu är den högsta kyrkoledningens linje att biskoparna och prästerna skall vara kolportörer och marknadsföra en i stort sett sekulär vänster-liberal samhällssyn, ett slags politiskt korrekt debattforum bland så många andra. Ja, då vore det bättre att den svenska kyrkan helt enkelt lades ned innan den tvingas till det av ekonomiska skäl då vi redan nu ser hur allt färre vill betala för något som inte efterfråga. Det vore då bättre att inrätta en slags ekumenisk myndighet eller några stora fakulteter vid tex Uppsala och Lunds universitet där biskoparna och de högre prelaterna får blanda sig med den religiösa forskningen i det vänsterliberala samhällets tjänst.

Kyrkan har tagit på sig en roll som deras Gudstroende medlemmar absolut inte efterfrågar. Man har inte lyckats frigöra sig från den politiska makten. Kyrkans formella politiska överbyggnad finns kvar med representanter från merendels den icke Gudstroende delen av vårt sekulära politiska etablissemang. Under en lång period av socialdemokratisk dominans har följden också just blivit att vänsterns folk tagit över såväl själva kyrkan som den "religiösa forskningen". Det har spridit sig en lukt av öststatssocialism över kyrkan.

Det är svårt att tro att den svenska kyrkan kan överleva särskilt länge till. Med en sådan politiserad och sekulär ledning kommer alienationen och ointresset hos de troende att göra den svenska kyrkan irrelevant och man tvingas söka andra institutionella former för stöd i sin tro. Det är endast en tidsfråga.

Öststaternas kommunistiska hegemoni föll nästan över natten när ekonomierna var tillräckligt körda i botten. Såpbubblan bara brast en vacker dag och lämnade ingen saknad efter sig. Kommunismen försökte stjäla människornas historia inkluderande deras kristna tro. Det är den största stöld man kan utsätta en människa för. Prelaterna försöker nu göra samma sak. Herden har övergivit sina får. Och nu står vi här på de nästan tomma kyrkbackarna och när vi kliver in får vi sällan höra vad jag skulle kalla en riktig predikan som hjälper och stärker oss i vår andliga utveckling och tro och som ger oss möjlighet att för ett ögonblick stänga ute den politiskt korrekta malströmmen.

Tron på Gud finns kvar men få tror längre på institutionen den svenska kyrkan och dess integritet. När man glömt bort varför den kristna svenska kyrkan finns där och på vems uppdrag, ja då finns det ingen substans kvar, inget intresse, ingen mystik, ingen historia, inga riter som inspirerar, inget metafysiskt utöver de meningslösa plattityder som vi hör dagligen på den politiska scenen.

Det enda som till sist skiljer prästen eller biskopen från en politisk eller facklig talesman eller en politiskt korrekt myndighetsperson är hans eller hennes kläder och ornat. Då ersätts allt det vi söker hos just kyrkan av endast en känsla av tomhet och saknad. Amen.

Olof G.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Asylsökande begick fem butiksstölder på ett dygn

DANMARK En asylsökande som bott i Frederiksvæk greps för nionde gången på lördag eftermiddag i Helsingør efter att ha begått ännu en kriminell handling inom loppet av de tre månader personen uppehållit sig i Danmark.

Butikstjuven hade stulit tre jackor i en av köpcentrets butiker varpå de stoppades ner i en medhavd väska. Personalen hade dock uppmärksammat den pågående stölden och man kvarhöll personen och larmade polis.

I förhör kom det fram att asylsökanden blivit frisläppt för ett knappt dygn sen efter att ha suttit fängslad för fyra liknande handlingar. Vidare hade den asylsökande hunnit med att begå fem nya butiksstölder sedan frisläppandet dagen innan.

Personen kom till Danmark via Schweiz för tre månader sen och har nu alltså redan ett kriminellt register.

Tjuven anhölls ännu en gång och ställdes inför rätta på söndagen där domaren skulle ta ställning till vilket straff som ska utdelas för de fem butiksstölderna begångna under ett och samma dygn.

Lokalavisen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

söndag 30 januari 2011

Sveriges mest jagade brottslingar

JAGADADE På polisens senaste Ikaroslista finns Sveriges mest eftersökta kriminella. Genom att offentliggöra de efterlysta på Ikaroslistan – med namn och bild – hoppas polisen på tips från allmän-heten. Två är gripna – fjorton återstår. Rikskriminalen har även skapat en ny ännu namnlös grupp med tre utredare vars enda uppgift består i att jaga internationellt efterlysta. Deras identitet hålls hemlig av säkerhetsskäl, och är handplockade för uppgiften utifrån bakgrund och specialområden.

Listan

Övre raden från vänster

1. NASER SAITI, 47, FORNA JUGOSLAVIEN. Internationellt efterlyst för: Grovt narkotikabrott. Dömdes 2002 till 8 års fängelse, men rymde 2004 vid en permission.

2. STEFAN TAPAI, 44, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Grova smugglings- och dopingbrott begångna 2008-2009. Han är häktad i sin frånvaro.

3. RAMUNAS BUZUNAS, 40, LITAUEN. Internationellt efterlyst för: Grovt narkotikabrott. Dömdes 2003 till 9 års fängelse, men rymde 2004.

4. AZID ABDELKARIM, 47, IRAK. Internationellt efterlyst för: Mord. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

5. VIKTOR ROUSOMBERG, 35, RYSSLAND. Internationellt efterlyst för: Mord. Han är häktad i sin frånvaro sedan 2000, på sannolika skäl misstänkt.

6. JONAS LUNDÉN, 39, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Grova bedrägerier 2004-2005. Han är häktad i sin frånvaro.

7. DEJAN DODOS, 31, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Medhjälp till grov misshandel, grovt vållande till annans död och grovt vapenbrott 2006.

Nedre raden från vänster

1. ODAY JASEM ALMOHAMADAWI, 28, IRAK. Internationellt efterlyst för: Mord. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

2. PHILIP HOLST-CAPPELEN, 46, NORGE. Internationellt efterlyst för: Människorov och grov utpressning. Häktad i sin frånvaro.

3. GALAK OSMAN, 31, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Mord. Försök till mord. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

4. SERGEI ALBIEV, 26, RYSSLAND. Internationellt efterlyst för: Mord. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

5. PASI MIETTINEN, 43, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Mord och försök till mord. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

6. DONALD ROSKIC, 44, SVERIGE. Internationellt efterlyst för: Grovt narkotikabrott. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för brott begångna december 2004–januari 2005.

7. DENHO ACAR, 36, TURKIET. Internationellt efterlyst för: Anstiftan till mordbrand, försök till grov utpressning, ansiftan till försök till mord. Med mera. Häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt.

Motsvarande dansk lista

Lägesbild av den grova organiserade brottsligheten

Nationella underrättelsecentret, NUC, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den grova organiserade brottsligheten, lämnar en lägesbild. NUC Rapport 2010:1b

Länk

Nationell mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Så fungerar den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet.

Länk

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Muslim kritiserar politiker och fundamentalistiska moskéer

DEBATTARTIKEL Muslimen Fateme Gosheh gjorde en minidokumentär 1999 som sedan visades på festivaler. Den hette ”Slöjans integration” och handlade om unga muslimska tjejer som bär slöja. I filmen pratade man om svårigheter i att vara beslöjad och svenska samhällets syn på det, om familjen och om sina drömmar.

Denna film nämner Fateme Gosheh i en debattartikel i Göteborgsposten där hon kritiserar både fundamentalistiska muslimer, moskéer och organisationer som vill skapa ett islamskt Sverige samt att hon även upplever den påtvingade segregationen. Hon kritiserar också Sveriges politiker och makthavarna som tillåtit utvecklingen och säger rakt ut att integrationen av muslimer har misslyckats.

Vårt försök att blir en del av samhället och vara svenskar har gång på gång misslyckats och vi står nu här tomthänta, behandlade som andra klassens medborgare.

Jag lade märke till det när jag gjorde min film, Slöjans integration i en förort i Göteborg 1999. Då attackerades jag av en talibanklädd man med sin käpp eftersom jag filmade muslimska kvinnor utomhus, på gatan. Tjejerna som medverkade i filmen skrek och sprang upp i höghuset intill. Att den religiöse mannen fick bestämma över dem var en del av deras vardag. Även om jag inte kunde tro mina ögon fortsatte min kamera att rulla. Denna märkliga och starka känsla av rädsla har följt mig ända sedan dess. Tystnaden, nonchalansen, flatheten och likgiltigheten från politikerna för vad som pågick i samhället gjorde mig förtvivlad.

Utvecklingen i samhället innebar att moskéer dök upp som svampar ur jorden liksom islamister med sin fundamentalism.

Moskéerna och de islamska organisationerna gjorde entré på den svenska politiska arenan med sina hot.

Moskébyggarna utnyttjade enkla människors tro för att skaffa sig politisk makt och inflytande och har fått representera muslimerna i samhället, däribland mig själv. De kom med krav på sharia-anpassade lagar för muslimer, lagar med förbud mot hets mot religion och halalslaktat kött åt alla – I ett teveinslag satt Fredrik Reinfeldt i möte med Sveriges muslimska råd och godkände förslaget.

Med könsseparationen i moskéerna och mental träning av våra unga killar med identitetsproblem till unga killar med stark identitet, till vansinnetolkad islam, till martyrskap genom självmordsbombning och till jihad innanför och utanför Sveriges gränser, följer problemen.

Hon kritiserar Helena Benaouda och Södermalmsmoskén för att denne agerar talesperson för muslimerna genom Sveriges muslimska råd i alla tänkbara sammanhang. Fateme Gosheh kommenterar även att svärsonen sitter gripen för terrorbrott.

Hon (Helena B, anm PI) valdes för hon var den enda som pratade svenska obehindrat. I Södra moskén, som hon var ordförande för, reagerade hon inte på könsdiskrimineringen och separationen.

Fateme Gosheh menar att regeringarna svikit kvinnorna till förmån för de fundamentalistiska grupperingarna.

Till exempel när Mona Sahlin, som integrationsminister, besökte moskén på Södermalm i Stockholm iklädd slöja i efter terrorattacken i New York den 11 september 2001.

Hon nämner även jippot Halal-tv som gick i SVT 2008 (där bland annat Cherin Awad tidigare backat upp stening i Somalia, anm PI)

Vidare skriver hon:

Min fråga är om vi ska ha en moské som är baserad på en omodern, fundamentalistisk herrklubb som begränsar vår yttrandefrihet och som inte förstår sitt eget bästa, nämligen att islam måste reformeras till en religion som är anpassad till ett demokratiskt samhälle och inte en medlöpare till dogmatism och fundamentalism? De islamska organisationerna har själva hjälpt till att skapa segregationen av muslimer genom att skapa en falsk och homogen bild av oss i världens modernaste land.

Och politikerna får en slutkänga:

Ni har bidragit till denna segregation, och nu kräver ni integration av oss. Det är hyckleri och dubbelmoral.

GP

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Irakier försökte bränna ihjäl sig inne på Södertälje polisstation


Obs! Endast illustration. Den brinnande är professionell stuntman.

SÖDERTÄLJE Emellanåt får vi se och höras talas om självbränningar men då handlar det om mellanöstern, centralasien och dylikt. Nu har vi fått det på riktigt nära håll – i Södertälje inne på polisstationens reception.

Mannen, en irakier, klev in under torsdagsförmiddagen där ytterligare en besökare fanns. I handen hade irakiern en plastpåse. Ur den tog han fram två flaskor med brännbar vätska och hällde det över sig.

Johan Allard, chef för ­polisens utredningsverksamhet, befann sig vid tillfället i ett angränsande rum till ­receptionen och blev varse att något var fel när han ­hörde röster höjas och passhandläggare ropa: "Stopp! Sluta! Gör inte så!"

– När jag kom ut i receptionen såg jag hur en man hade en braständare som han använde för att försöka tända eld på sina byxor. Vid hans fötter stod också en ­påse som brann, berättar ­Johan Allard.

När mannen inte lyckades tända eld på sina kläder greppade han den brinnande ­påsen för att i stället använda den. Försök­et misslyckades dock. För ­genom att överrumpla mannen, och knuffa honom ner på en soffa, lyckades Johan Allard avstyra brandatten­tatet tillsammans med den besökare som ­befann sig i receptionen.

Irakiern ska ha väntat länge på besked om uppehållstillstånd. Ovissheten om huruvida han får stanna i Sverige eller om han ska utvisas ska också ha varit orsaken till att han i desperation och förtvivlan försökte tända eld på sig själv.

Ambulans tillkallades och mannen finns nu på sjukhus. Polispersonalen chockades och fick stödsamtal. Lokalen är både en brandplats och en brottsplats. Sanering av lokalen stod på tur efter sedvanlig brandteknisk undersökning. Och Johan Allard riktar ett särskilt varmt tack till den man, besökaren, som hjälpte honom att övermanna irakiern.

LT

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

lördag 29 januari 2011

Ensamkommande misshandlade 17-årig flicka på boende

MISSHANDEL Kramfors kommun öppnade asylboendet Fenix med plats för 12 s k ensamkommande i november 2007 till en kostnad av 1,8 miljoner kronor. Några veckor senare hade man en middag för ”barnen” och svensk mat var det inte tal om heller.

Tolv unga grabbar har nyligen anlänt till Kramfors och installerat sig på asylboendet Fenix. Alla är omyndiga och har var sin god man utsedd som en slags ”reservförälder”. Mycket är nytt för dem – inte minst kylan. Men även maten kan vara ett problem. I Sverige äter vi inte riktigt likadan mat som i deras hemländer. I söndags inbjöds grabbarna och deras gode män av Internationella Kvinnoföreningen (IKF) i Kramfors till middag i Föreningarnas Hus. En grupp invandrarkvinnor hade under flera timmar lagat mat, som skulle påminna om den mat grabbarna är vana vid från sina hemländer. Det blev flera olika rätter som serverades med ris i långa banor. Och alla lät sig väl smaka!

PI forskade vidare angående deras gode män och var de kostar skattebetalarna.

En god man får 140 kronor i timmen (ersättningsnivå 2008) och handlar om ca 30 timmar per månad med avvikelser. Detta gäller till den dag ensamkommande får PUT. Då tar en vårdnadshavare över vilket i princip fortsätter vara den gode mannen. Uppdraget upphör dock när den ensamkommande fyller 18 år.

Kommunens kostnader för god man:

2008: 20 uppdrag á 16800 – 336 000 kronor
2009: 25 uppdrag á 18000 – 450 000 kronor
2010: 35 uppdrag á 18000 – 630 000 kronor

Mötesprotokoll sid 8-10

Kostnaderna för verksamheten kring ensamkommande i Kramfors kostar 500 000 kronor per år vilket är grundersättningen från staten. Man avser även att omförhandla avtalet med Migrationsverket till att reducera antalet platser till 17 ensamkommande för 2011.

Mötesprotokoll 2010 sid 5-15

Misshandeln

Under fredagen larmades polisen till boendet. En av de ensamkommande hade då misshandlat en 17 -årig flicka.

Händelserapport LKC, Polismyndigheten i Västernorrlands län

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Nytt boende för ensamkommande i Örebro


Denna bild på en vuxen man är inte fejk av PI. Kalix kommun har den på sin hemsida som illustration till information om ensamkommande barn.

ENSAMKOMMANDE Måndagen den 1 februari blir Örebro en ny s k ankomnstkommun för den ständiga floden av ensamkommande vilket innebär att man kan även söka asyl där. Samtidigt ska man placera ut drygt 25-30 ensamkommande i ett första skede. Det ena är en ekologisk gård öster om Örebro och kan ta emot mellan fyra och åtta bensamkommande. Det andra boendet ligger Suttarboda i Kilsbergen och renoveras fortfarande. Det ska sedan ta emot maximalt 20 ensamkommande.

- Mellan 15 och 17 personer ska jobba på det nya boendet i Suttarboda i Kilsbergen, och nu pågår arbetet att anställa en föreståndare. Flera ansökningar har kommit in, berättar Anna Jakobsson, som har mycket att göra just nu.

SR
Titta på vårt gamla bildkollage

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

fredag 28 januari 2011

Asylsökande stjäl mat hunger anges vara skäl

TRAMS I småländska Blomstermåla är bestörtningen stor, främst hos frivilligarbetarenUlla Pålsson, när nyheten att asylsökande regelmässigt stjäl mat slås upp stort i Expressen.  Enligt Pålsson är anledningen till tjuverierna helt uppenbara, de asylsökande får för låga bidrag…

Stadens Konsumbutik har en container utanför där man slänger mat med passerat bäst före-datum. Produkterna, både chark- och mejerivaror, skall därefter köras till soptippen för destruering. Butiken har en längre tid haft problem med matstölder ur sopcontainern.

Det är livsmedel där bästföredatumet gått ut som ska köras till soptippen. Det är såväl kött och mejeriprodukter som andra livsmedel, säger butiksföreståndaren Linda Skyttemo.

Man har försett containern med hänglås, men dessa har regelmässigt klippts upp och stölderna fortsatt. Man har nu dessutom svetsat igen den ena luckan och satt en krafdtig kätting runt den andra, men det finns fortfarande utrymme för barn att tränga sig in.

En asylsökande har, i det fall inkvarteringen så är ordnad, gratis mat. Är boendet så ordnat att gratis mat ej kan serveras erbjuds det istället en en högre dagsersättning så man själv skall kunna stå för sin mat. Hur det kommer att konsumtion av tobaksprodukter, mobiltelefonsamtal och annat liknande uppenbarligen kan finansieras med hjälp av dagpenningen framgår ej av artikeln.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Fotot som var för vågat för iranska tidningar

CENSUR Europeiska gemenskapens utrikespolitiska chef Catherine Ashton, 54 år, (som för övrigt efterträdde Margot Wallström på posten som EU-kommissionens förste vice ordförande) var under den gångna helgen på tjänstebesök i Istanbul, Turkiet.

Här ägde de så kallade P5+1 (de fem ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd + Tyskland) samtalen med Iran rum. Det är dessa länder som det internationella samfundet gett i uppdrag att förhandla med Iran om landets kärntekniska program som misstänks syfta till att skaffa kärnvapen, något som skulle strida mot icke-spridningsavtalet (NTP).

Enligt the Telegraph gjorde Catherine Ashton allt i sin makt för att undvika fysisk kontakt med sin motpart, den iranska chefsförhandlaren Saeed Jalili, för att inte ”kränka muslimerna”. Det innebar inga handskakningar eller dylikt. Men hon hade inte tänkt på allt.

Iranska medier rapporterade om mötet, men vissa saker blev dock censurerade. Läs vidare för att se om ni kan upptäcka vad det var som manipulerades i iransk press.

Originalfotografiet:

Äkta bild på Catherine Ashton och Saeed Jalili

.

Något hände med fotografiet när det publicerades i iranska tidningar…
.

Vad har hänt med bilden på Catherine Ashton och Saeed Jalili?

.

Förhandlingarna ett misslyckande

För övrigt så bröt förhandlingarna med Iran om dess kärnkraftsprogram inte oväntat samman. Enligt rapporter i västmedia var det som ett resultat av att EU fann Irans krav oacceptabla. Rädslan för att den totalitära islamistiska staten nu påskyndar sitt kärnvapenprogram har ökat betänkligt.

Innan diskussioner om Irans kärnkraftsprogram kunde fortlöpa krävde chefsförhandlaren Saeed Jalili följande tre saker:

1) Ett slut på sanktioner riktade mot Iran. Den internationella gruppen svarade att sanktionerna endast kunde hävas om Iran mötte FN:s krav på att göra sitt kärnkraftsprogram tillgängligt för FN:s inspektion.

2) Väst måste erkänna Irans rätt att anrika uran enligt fördraget om icke-spridningsavtalet, ett avtal som förpliktar stater utan kärnvapen inte producera dem. Den internationella gruppen svarade att ett sådant erkännande är villkorat av att landet ifråga inte eftersträvar att tillverka kärnvapen, vilket i Irans fall är ytterst tveksamt.

3) Slutligen ställde Iran krav på att inkludera Israels kärnvapensprogram i förhandlingarna. Den internationella gruppen menade att de aktuella samtalen skulle följa den ursprungliga agendan, dvs. fokusera på Irans eget kärnkraftsprogram.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Flydde arrangerat äktenskap stenades till döds

AFGHANISTAN Den 19-åriga kvinnan blev såld för $9 000 till ett arrangerat äktenskap och flydde tillsammans med en gift tvåbarnsfar till Pakistan. De övertygades om att det skulle vara säkert att återvända hem. Straffet blev döden medelst stening av byborna.

Vem som helst som vet något om islam vet att stening står i koranen, och att det är islamisk lag. Det finns människor som kallar det inhumant – men då de gör det förolämpar de profeten. De vill ta hit utländskt tänkande till det här landet. – Zabiullah Mujahid, talibansk talesman

Videon visar hur paret stenas till döds för påstått äktenskapsbrott. Hundratals bybor ses stå omkring flickan, Siddqa, iklädd burka och begravd upp till midjan. Två mullor förkunnar domen varpå pöbeln börjar kasta stenar mot hennes huvud och kropp medan hon desperat försöker ta sig loss.

Den 19-åriga kvinnan kollapsar, täckt av blod, men överlever mirakulöst nog. Då tar en av talibanerna fram en AK-47:a och skjuter henne tre gånger i huvudet medan folkmassan ropar ”allahu akbar”.

Hennes älskare, Khayyam, förs sedan fram framför folkmassan med händerna bundna bakom ryggen. Han har en ögonbindel och hukar ned för att försöka skydda kroppen från stenarna som viner. Innan han dör hörs han snyfta.

Videon sägs vara inspelad i Kunduz i oktober 2010. Delar av den har klippts bort då bilderna varit alltför hemska för att visa.

Daily Mail

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Brutalt knivmord på Carla: Exmaken åtalad idag

MORDÅTAL Mordet kunde ha förhindrats. Söndagen den 28 november på kvällen pratade exmaken i telefon med Carla Saado, född 1979, i Huskvarna. Han hotade döda henne, deras två barn och hennes föräldrar. Exmaken accepterade inte att hon träffat en ny man. Dessutom ville hon ha barnen i sin vårdnad. Detta hade gjort exmaken både fly förbannad och svartsjuk. Carla blev livrädd och polisanmälde honom samma kväll. Men jouråklagaren tyckte att det för sent på kvällen och undlät att ta in exmaken på förhör. Det blev Carlas död.

Mordet

Redan nästa dag, på måndagsförmiddagen den 29 november, tog han sig in i hennes trapphus på Kalvhagsgatan i Öxnehaga och högg henne besinningslöst till döds utanför lägenheten. Svårt skadad fördes hon till sjukhus men det var försent. Exmaken hade knivhuggit henne 30 gånger varav några penetrerat hjärtat. Samtidigt som polisen var på väg till larmet var exmaken på väg därifrån. Han sprang rakt i famnen på polisen, blodig med kniven i handen.

Våldsamt äktenskap

Carla Saado, 31, separerade från sin exman för två år sedan efter elva års äktenskap. De hade gemensam vårdnad om de två barnen; en 13-årig dotter och en 9-årig son. Trots skilsmässan var exmaken kontrollerande och ständigt svartsjuk. Hon blev även misshandlad åtskilliga gånger under äktenskapet.

Liten sinnesundersökning

Jönköpings tingsrätt beslutade redan i samband med häktningen i december att exmaken skulle genomgå en omfattande rättspsykiatrisk undersökning (RPU). Den har utförts hos Rättsmedicinalverket i Hisings-Backa utanför Göteborg. Skulle den rättspsykiatriska undersökningen visa att exmaken lider av psykisk ohälsa skulle han istället kunna dömas till vård och inte fängelse, vid en fällande dom.

Åtalet

Under torsdagen kom åtalet för mord:

  • Musa Kara, född 1972 (bilden ovan). Han har i polisförhör erkänt själva gärningen. Om PI tolkat det rätt är både han och Carla från Turkiet.

Enligt stämningsansökan ska Musa Kara "uppsåtligen ha berövat Carla Saado livet genom att upprepade gånger hugga, stöta och skära henne med kniv". Knivhuggen var riktade mot hennes huvud och kropp med "förblödning och döden som följd".

Pappan anmälde polis och åklagare

Efter mordet JO-anmäldes polisen i Jönköping och jouråklagaren i Kalmar av privatpersoner medan Carlas pappa Benham Saado polisanmälde polis- och åklagarmyndigheten av två skäl. Dels ansåg han att polisen agerade felaktigt strax efter mordet då han inte fick reda på, eller släpptes förbi polisspärren, för att se om det var hans dotter som var den drabbade. Han menar även att åklagaren borde ha tagit dotterns polisanmälan på allvar och skickat en polispatrull för att ta in Musa Kara redan på söndagskvällen – när dödshoten polisanmäldes av Carla.

I december fick Benham och hustrun/Carlas mamma Nehmat besked från överåklagaren vid Riksenheten för polismål i Malmö, att förundersökningen om misstänkt tjänstefel inte inleds. Benham Saado accepterade inte det och överklagade. Nu ska Riksenheten för polismål ta upp ärendet igen.

Domstol

Jönköpings tingsrätt, mål nr kommer

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

torsdag 27 januari 2011

Kristdemokrat: Moskéer nyckel till integration

OGENOMTÄNKT Stefan Attefall, kristdemokrat, civil- och bostadsminister samt ansvarig för regeringens trossamfundsfrågor, anser att moskéer har en viktig roll att spela i en lyckad integration och framhåller att den kulturella särarten är viktig att behålla.

Attefall vill se över hur staten kan stödja samfund som inte har de ekonomiska resurserna att tillhandahålla egna gudstjänstlokaler. Han tycker också att religion alltför sällan diskuteras på ett nyanserat sätt och hävdar att utgångspunkten många har är att religion är något konstigt och extremt, som i sin tur härleder tankarna till terrorism och integration.

Han hänvisar även till Carina Häggs (S) debattinlägg med uppmaningen till kamp mot islamisterna.

Jag tror i stället att en nyckel till lyckad integration är att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion, utan att detta ständigt ifrågasätts. Att hitta det trygga och hemvanda via sin religion och därifrån hitta ingångar i det svenska samhället måste uppmuntras.
Religiösa gudstjänstlokaler, så som kyrkor och moskéer, har en viktig roll som trygghetsbärare och samlingsplats. I dag finns ett problem i att många samfund inte har råd med egna gudstjänstlokaler som passar deras behov, särskilt bland församlingar som naturligt inte har etablerade lokaler att söka sig till i Sverige. Vi behöver därför överväga hur statens stöd till kyrkor och samfund bör utformas så att behovet av gudstjänstlokaler kan mötas.
Den ton som genomsyrar Jimmie Åkessons utspel och artiklar visar att han inte på ett seriöst sätt angriper problematiken. Vi löser inga problem genom att misstänkliggöra stora grupper eller företrädare. Och jag tror knappast att de muslimska företrädarna granskas mindre än andra.

Attefall lyckas även få med en av många floskler det gått inflation i många gånger om:

Den livsluft partier som Sverigedemokraterna har är att misstänkliggöra människor med utländsk bakgrund och odla motsättningar mellan grupper i samhället, ett vi-och-dom-perspektiv.

Expressen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

onsdag 26 januari 2011

Vann på kasino kidnappades och rånades

STOCKHOLM När den 26-årige stockholmaren lyckades vinna över 1 miljon kronor på Casino Cosmopol i Stockholm förändrades hans ekonomiska situation drastiskt till det bättre. Tyvärr var det flera som tyckte att man skulle vara med och dela på pengarna, men nu med våld och hot om våld som argument. En 19-årig man misstänks för att kidnappat och rånat spelvinnaren och hans kamrat och försökt utpressa vinnaren på 300 000 kronor.

Det var i mitten på december 2010 som den 26-årige kasinomiljonären och några av hans kompisar höll på att flytta kartonger i mannens lägenhet på Söder i Stockholm det ringde på dörren. Där stod en pistolbeväpnad gärningsman som trängde sig in i lägenheten och där band två av flytthjälparna vid ett värmerör med hjälp av buntband.

Kasinovinnaren och en annan av kamraterna föstes in i en bil och tvingades åka till en bankomat där rånaren fick 9500 kronor. Efter några timmar gav rånaredn sedan upp försöken att få ut mer pengar och dumpade de två andra männen i ett industriområde i Södertälje.

Efter fyra dagar greps den misstänkte, och efter en fotokonfrontation frihetsberövades han.

Misstänkt för grovt rån, olaga frihetsberövande, människorov och försök till grov utpressning, narkotikabrott mm är Sikandar Afridi, född 1991-04-03 och medborgare i Sverige. Medåtalad i målet är också Aykut Tekin Kumbaraci, född 1993-04-12 och medborgare i Turkiet. I Kumbaracis fall är det frågan om mildare brottsrubriceringar. Målet är planerat till domstolsförhandling den 3-4 februari i Stockholms Tingsrätt.

Stockholms Tingsrätt mål B 20396-10

Metro (PDF)
SR

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Inkastad handgranat exploderade i lägenhet hos välkänd kriminell

GROV KRIMINALITET Vid 03-14 natten till onsdagen larmades Malmöpolisen till stadsdelen Kirseberg i Östra Malmö. En eller flera gärningsmän hade då kastat in något explosivt eventuellt en handgranat genom fönstret på andra våningen. Skadorna blev omfattande med ett djupt hål i golvet, söndersliten inredning och krossade fönster. Två män fanns i lägenheten men de hade tur som fanns i andra rum där den ene mannen sov. Mannen som sov, och målet för attacken, är en välkänd kriminell 45-åring som dömts åtskilliga gånger för grova brott.

Det handlar om den numera avhoppade Hells Angelsmedlemmen

Jonas Granborg, född 1965. Han betraktas av polisen som en av Sveriges farligaste och har tidigare funnits uppsatt på Rikskriminalpolisens lista över landets hundra mest yrkeskriminella.

Den senaste för PI kända domen är från 2008. Då dömdes han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till ett års fängelse i hovrätten för sin delaktighet i den så kallade Dynamitligan. Gänget hade transporterat 70 kg dynamit från Vellinge till Malmö och förvarat dynamiten i en förvarings-box på Malmö Central. Det var efter några veckors spaning och telefonavlyssning som polisen slog till och grep fyra av männen på centralstationen den 5 juni 2008.

Tidigare har han dömts för människorov, grovt vapenbrott, utpressning, misshandel med mycket mera. En uppmärksammad händelse skedde någon gång tidigt 90-tal. Då var han beväpnad och hamnade i skottlossning med polisen där Granborg slutligen sköts ned av polisen.

Nu påstår han sig ha lämnat det kriminella livet vilket man får ta med en nypa salt. Till media säger han om nattens attack:

– Jag kan inte förstå vem som skulle vilja göra detta nu. Jag ska skaka liv i alla gamla kontakter för att få tag den som gjorde detta.

Och sedan?

– Se till att han inte gör det igen. Jag är jävligt förbannad, säger mannen.

KvP
SDS
Skånskan

Dynamithärvan
Malmö Tingsrätt, mål B 4889-08 (2008-07-22)
Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1947-08 (2008-09-30)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

tisdag 25 januari 2011

Religionskritik eller islamofobi?

DEBATT I morse möttes Christer Sturmark, författare, IT-profil, debattör samt ordförande för Humanisterna, och Helle Klein, journalist och präst i Svenska kyrkan, i SVT Morgon. Temat var ”islamofobi” och nya tidsskriften Sans.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Julavslutning i kyrka anmäls för religiösa inslag

FRITSLA En anonym anmälare har till Skolinspektionen framfört kritik mot Fritslaskolans julavslutning 2010 som hölls i kyrkan och genomfördes ”helt och hållet som en gudstjänst”.

Enligt anmälaren innehöll julavslutningen bland annat att prästen berättade om Jesus födelse och bad en bön. Julevangelier och psalmer förekom också.

”Detta strider mot allt som har med skolans objektiva utbildningsuppdrag att göra. Att tvinga eleverna att delta i denna aktivitet måste vara fel!”, skriver personen som anmält skolavslutningen.

Senast den 31 januari kräver Skolinspektionen svar av Marks kommun på sin syn på saken och varför man valt att placera avslutningen i kyrkan.

HN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Sjunga med änglarna

MASSINVANDRINGEN Hans Bergström, fristående kolumnist på DN och boende i USA, skriver i dag om situationen med Wikileaksdokumenten med Bildt och Billströms ansträngningar för att försöka begränsa massinvasionen av irakier till Sverige 2007 samt den totalt misslyckade svenska invandringspolitiken, ivrigt påhejad av såväl politiker som journalister.

I april 2008 mötte en ambitiös senator vid namn Barack Obama Södertäljes kommunalråd Anders Lago (S). Lago hade inbjudits till Washington för att berätta om det faktum att en enskild svensk stad tog emot lika många flyktingar från Irak som USA och Kanada tillsammans. Inför en krets av senatorer och kongressmän berättade "the mayor of Sodertalje" om de stora svårigheterna med att ordna bostad, jobb och skola när så många flyktingar anländer samtidigt. Sverige hade året innan, 2007, tagit emot cirka 19.000 asylsökande från Irak. Uppskattningsvis bor nu omkring 100.000 irakiska invandrare i Sverige.

I Södertälje kommuns riktlinjer för 2008–2012 lyder första punkten "Södertälje ska agera kraftfullt för att minska antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Södertälje".

[...]

Bildt och Billström hade en närmast självklar uppgift 2007–08 att försöka begränsa den flyktingvåg, rätt ensidigt till Sverige, som då avtecknade sig. Det hade varit ansvarslöst om de inte gjort det. Framför allt gällde det att vidta åtgärder så att de som inte beviljades asyl, efter individuell prövning, lämnade Sverige. Utan sådana åtgärder hade hela den svenska asylpolitiken brutit samman. Alla som ville komma till Sverige kunde då ha stannat här, oavsett myndighetsprövning.

Detta är också i grunden vad en ohelig politisk allians vill. Illegala invandrare benämns med en eufemism "papperslösa". Hela världen ska få komma och bo i Sverige och ska också få gratis sjukvård här. Idealistiska vänstermänniskor, libertarianska folkpartister (som vill slopa alla gränskontroller), frikyrkligt motiverade kristdemokrater – de förenas i synen att Sverige i realiteten inte ska ha någon invandringskontroll alls. Och de har starkt stöd av alla massmedier. Den som inte sjunger i total harmoni med änglarna utpekas som rasist, eller i vart fall icke-humanist.

[...]

Problemet är bara verkligheten. Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utomeuropeiska invandring. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Andelen är ännu lägre bland dem som kommit på senare år. Ur detta föds onda spiraler av utanförstående, förutom dryga finansiella kostnader. Sverige må vara ett gästvänligt land vid gränsen, men inte när det gäller att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete.

Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialdemokratin, förstår det. Säkert även en och annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna.

Läs hela artikeln hos DN.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

måndag 24 januari 2011

Danmark och Finland behåller hundratals asylsökande

ASYLSÖKANDE OCH EU Danmark rättar sig efter Europadomstolen – och låter 340 asylsökande få sina ansökningar behandlade på plats istället för att återsända dem till Grekland. Detta beslutade den danska integrationsministern Birthe Rönn Hornbech efter en dom från förra veckan i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen har underkänt att en afghansk asylsökande skickas tillbaka från Belgien till Grekland enligt den så kallade Dublinförordningen.

Grekland (och Malta) har fått kritik från olika organisationer för undermålig asylhantering. Sverige samt England har tidigare följt Europadomstolens beslut och slutat skicka tillbaka asylsökande till Grekland.

Finland följer också Danmarks beslut. Oklart hur många asylsökande det handlar om i det fallet.

Diagrammet sammanställd av Affe

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt